Stworzyliśmy szkołę...

...w której sami chcielibyśmy się uczyć
Barcelona - Uczymy hiszpańskiego

Misja, wartości, wizja


Misja.

Edukować. Wychowywać. Wyzwalać myślenie. Promować wiedzę. Pomagać potrzebującym.

Wartości.

Jakość. Inspiracja. Kreatywność. Twórczość. DIY. Energia. Wrażliwość.

Wizja.

Być drugim domem dla ludzi w każdym wieku.

Rok szkolny 2016/2017


W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia w grupach nie będą odbywały się w następujących dniach:

1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

23 grudnia – 31 grudnia 2016 r.

6 stycznia – 7 stycznia 2017 r.

23 stycznia – 4 lutego 2017 r. (ferie zimowe)

13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r.

1 – 3 maja 2017 r.

15 czerwca 2017 r.

Historia


Historia

Otworzyliśmy Homeschool z pasji. Na rynku szkół językowych brakowało takiej, która do nauczania języków obcych podchodziłaby w sposób profesjonalny: z nadzorem metodycznym, z pełnym pakietem szkoleniowym dla nauczycieli i kompleksowym raportem z postępów w nauce dla studenta i rodzica. Brakowało szkoły, która dawałaby coś więcej, niż tylko nauczanie poprawne technicznie… Jesteśmy dumni, że nadal jako jedyni w mieście wypełniamy tę lukę, co skutkuje ponad 70% kontynuacją nauki i co roku 98% zadowoleniem ze świadczonych usług!

2002

Otwieramy szkołę językową, w której sami chcielibyśmy się uczyć. Uczymy angielskiego, zatrudniamy najlepszych nauczycieli w mieście, budujemy unikalną jakość nauczania Homeschool.

2005

Przechodzimy pierwszą kontrolę jakości PASE i od razu otrzymujemy Znak Jakości PASE.

2007

Stawiamy pierwsze kroki naszej misji “more than a school”. Rozpoczynamy autorski projekt “Pora spojrzeć dalej” – finansowe wsparcie UNICEF dzięki postępom w nauce studentów Homeschool.

2008

Poddajemy się drugiej kontroli jakości PASE i z łatwością udaje nam się przedłużyć ważność Znaku Jakości PASE. Organizujemy pierwszą Konferencję Metodyczną dla Nauczycieli Języków Obcych z północno-wschodniego regionu Polski.

2010

Wprowadzamy język hiszpański do oferty szkoły.

2011

Rozpoczynamy partnerską współpracę z Jagiellonią Białystok.

2012

Przechodzimy trzecią i ostatnią kontrolę jakości PASE i uzyskujemy najwyższy wynik w historii: 93/100 punktów. Rozpoczynamy organizację ogromnego ogólnopolskiego wydarzenia: Wielki Test Języka Angielskiego. Otwieramy Bookietkę – miejsce bezpłatnego dzielenia się książkami.

Bookietka

Bookietka

 

2013

Poszerzamy ofertę szkoły o języki: chiński, francuski, włoski, niemiecki i rosyjski. Po raz pierwszy sprowadzamy z Chin native-speakera. Ilość pracujących w Homeschool native-speakerów jest największa w dotychczasowej historii szkoły.

2014

1 kwietnia po raz pierwszy obchodzimy stworzone przez nas samych święto: Sneaker’s Day/Dzień Trampka.

Przechodzimy remont, podczas którego wnętrza Homeschool stają się bardziej artystyczne i awangardowe.

Nasza ogólnopolska akcja Wielki Test Języka Angielskiego bije rekordy – 14 września testujemy 7500 Polaków w 77 miastach! A niespełna tydzień później po raz pierwszy startuje Homeschool Run – bieg uliczny dla dzieci w ramach akcji Fundacji Białystok Biega, którego Homeschool staje się Sponsorem Tytularnym. W listopadzie 2014 rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga“ szeroko zakrojoną akcją zbiórki odzieży zimowej.

2015

W ofercie Homeschool pojawia się nowoczesna, stworzona na gruncie polskim i błyskawicznie zyskująca uznanie wśród rodziców, dzieci oraz ekspertów metodycznych w całym kraju, metoda nauczania dzieci w wieku 2-7 lat: Teddy Eddie.

2016

Pod koniec roku wysoka jakość nauczania Homeschool zostaje doceniona – decyzją z dn. 22.12.2016 uzyskujemy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Regulamin szkoły


Regulamin Szkoły Językowej Homeschool (z dn. 11 sierpnia 2016)

 

  1. Informacje ogólne

1.1 Szkoła Językowa Homeschool w Białymstoku, zwana dalej Szkołą, prowadzona przez Homeschool Kuczyńscy spółka jawna jest placówką edukacyjną, działającą od 1 września 2002r.

1.2 Priorytetem Szkoły jest wysoka jakość nauczania.

1.3 Aktualny regulamin Szkoły jest zawsze dostępny na stronie internetowej Szkoły: www.homeschool.pl . Otrzymuje go również każdy Student przy zapisie na kurs.

1.4 Niniejszy regulamin obowiązuje od 11 sierpnia 2016.

 

  1. Nauczanie

2.1 Szkoła nie wykorzystuje w nauczaniu jednej metody dydaktycznej – korzysta z wielu nowoczesnych oraz sprawdzonych teorii i metod. Dzieci w wieku 2-7 lat uczęszczające do Szkoły są prowadzone najnowocześniejszą obecnie na rynku polskim metodą Teddy Eddie (www.teddyeddie.pl).

2.2 Szkoła realizuje program kursu zgodnie z ustalonym sylabusem.

2.3 Szkoła uczy z nowoczesnych podręczników dostępnych na rynkach zagranicznych i w Polsce.

2.4 Niektóre grupy kursowe są prowadzone bez przewodniego podręcznika lecz w oparciu o różne podręczniki i książki oraz liczne materiały dydaktyczne (w tym autorskie skrypty nauczycieli).

2.5 Szkoła wykorzystuje w nauczaniu szeroki asortyment dodatkowych środków dydaktycznych.

2.6 Szkoła udostępnia wszelkie (poza podręcznikiem kursowym) pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć (np. kserokopie, słowniki, readersy).

2.7 Szkoła udostępnia dodatkowe materiały ćwiczeniowe na życzenie Klienta.

2.8 Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci od lat dwóch, młodzieży i dorosłych.

2.9 Szkoła organizuje kursy językowe grupowe oraz indywidualne.

2.10 Zajęcia prowadzone są w salach przystosowanych do nauki i odpowiednio wyposażonych (krzesła, tablice, sprzęt RTV, rzutniki).

2.11 Kursy dla młodzieży i dorosłych (13+) odbywają się na poziomach nauczania utworzonych w oparciu o ramowy opis kompetencji językowej wg Rady Europy (The Common European Framework of Reference CEFR).

2.12 Przydział do grup kursowych następuje na podstawie pisemnego testu gramatyczno-leksykalnego (od 13 lat) oraz rozmowy z metodykiem. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym.

2.13 Szkoła organizuje grupy o liczebności maksymalnej określonej w ofercie szkoły na dany rok szkolny (dodatkowa osoba w grupie dopuszczalna jest w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach).

2.14 Szkoła umożliwia Studentom z grup Future (SP i GP) udział w dodatkowych lekcjach Help Desk, mających na celu uzupełnienie ewentualnych braków w nauce.

2.15 Podczas 90 minutowych zajęć z dziećmi nauczyciel ma prawo zrobić kilkuminutową przerwę po pierwszej godzinie zajęć.

2.16 Na koniec każdego semestru, poza grupami przedszkolnymi, podczas zajęć odbywają się indywidualne spotkania nauczyciela ze Studentami (z Rodzicami/Opiekunami).

2.17 Na zakończenie roku szkolnego każdy Student, który napisał test końcowy (poza kursami konwersacyjnymi i zajęciami indywidualnymi) i którego frekwencja obecności na zajęciach wynosi co najmniej 60% otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

2.18 Szkoła nagradza kursantów za wzorową frekwencję upominkiem językowym (maksymalnie 1 nieobecność w ciągu roku).

2.19 Szkoła umożliwia swoim Studentom bezpłatny dostęp do biblioteki anglojęzycznej.

2.20 Każdy Student lub rodzic ma możliwość wglądu w program nauczania dla danego kursu (sylabus) oraz w dziennik grupy online.

2.21 Zespół metodyczny Szkoły nadzoruje zajęcia pod kątem merytorycznym. Studenci mają możliwość kontaktu z metodykiem po uprzednim umówieniu się w Biurze Obsługi Studenta (BOS).

2.22 Szkoła rości sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osoby, która podczas wcześniejszego kursu celowo opuszczała liczne zajęcia, nie przykładała się do nauki, źle się odnosiła do nauczyciela, bądź też zachowywała się nagannie na terenie Szkoły.

2.23 Szkoła rości sobie prawo do usunięcia z listy kursantów osoby, która celowo opuszcza liczne zajęcia, nie przykłada się do nauki, źle się odnosi do nauczyciela, bądź też zachowuje się nagannie na terenie Szkoły.

2.24 Szkoła rozpatruje skargi i zażalenia dotyczące metodycznych aspektów nauki w Homeschool oraz funkcjonowania szkoły po ich zgłoszeniu w BOS.

 

  1. Nauczyciele

3.1 Wszyscy nauczyciele Homeschool posiadają pełne kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania języka obcego.

3.2 W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji nauczyciela uniemożliwiającej mu przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa nauczyciela prowadzącego przez innego nauczyciela.

3.3 Nauczyciele Homeschool uczestniczą w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Szkołę oraz zewnętrzynych.

3.4 Grupy prowadzone metodą Teddy Eddie uczą jedynie nauczyciele przygotowani do tego specjalnym kursem metodycznym.

 

  1. Rodzice/Opiekunowie

4.1 Rodzice/Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika kursu do momentu rozpoczęcia zajęć i od chwili końca zajęć (zgodnie z rozkładem kursu ustalonym przez Szkołę dla dziecka), nawet w wypadku gdy dziecko przebywa na terenie Szkoły.

4.2 Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do czynnego udziału w procesie edukacji językowej dziecka-studenta poprzez utrzymywanie kontaktu ze Szkołą i nauczycielem oraz uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami organizowanymi przez Szkołę.

 

  1. Organizacja roku szkolnego

5.1 Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry.

5.2 Semestr I (zimowy) trwa od 1 października do ferii zimowych wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla województwa podlaskiego.

5.3 Semestr II (letni) trwa od końca ferii zimowych do maja/czerwca (dokładna data zależy od grupy).

5.4 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w trakcie roku szkolnego w Homeschool są zamieszczone na stronie internetowej Szkoły www.homeschool.pl oraz w umowie na kurs językowy zawieranej ze Studentem/Rodzicem/Opiekunem.

5.5 Szkoła dopuszcza możliwość zmiany planu zajęć w grupie oraz nauczyciela w trakcie roku szkolnego.

5.6 Każde zajęcia kursowe odwołane przez Szkołę są odpracowywane.

5.7 Pod koniec roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają w grupach podczas zajęć test pisemny i ustny (poza grupami dla małych dzieci) oraz rozmowy indywidualne na temat postępów (połączone z rozdaniem świadectw) ze Studentami lub Rodzicami/Opiekunami.

 

Justyna Siniło-Kuczyńska

Dyrektor Zarządzająca Homeschool